Všeobecné obchodní podmínky

vydaný provozovatelem:

Moub interier s.r.o.

Bučiska 621
Rožnov pod Radhoštěm
75661

IČ: 29451744
DIČ: CZ29451744

Zastoupena: Kristýna Molitorová
Apartmány pod Pustevnami

Prostřední Bečva 742
Prostřední Bečva
75656

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Podpisem ubytovaného (dále jen host) do knihy hostů je mezi hostem a provozovatelem MOUB.., zastoupenou paní Kristýnou Molitorovou (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování za podmínek uvedených níže.
 2. Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzována podpisem na faktuře za ubytování. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách: chodník, parkoviště, terasa, zahrádka a přidělený apartmán (dále jen prostory určené k ubytování).
 3. Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo bankovním převodem.

II. Náhrada škody

 1. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu.
 2. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem, příp. domácí zvířata. Tento nárok provozovatele se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

III. Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem, pomocí webové prezentace nebo telefonicky. Tato je považována za platnou až po písemném potvrzení objednávky provozovatelem a zaplacení zálohy hostem ve výši 50% z celkové ceny ubytování dle platného ceníku.

IV. Práva a povinnosti hosta

 1. Host má právo:
  • užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host čipovou kartu od hlavních předních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto karty, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení karty osobám, které nejsou v apartmánu ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli poplatek ve výši 1000,- Kč, který je host povinen uhradit ještě před svým odjezdem. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.
  • Host je oprávněn využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi.
 2. Host je povinen:
  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku,
  • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená, vynést odpadky,
  • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování,
  • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození,
  • zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu,
  • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej,
  • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu,
  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil,
  • dodržovat návod k obsluze spotřebičů a elektrických zařízeních nacházejících se v prostorách určených k ubytování, jedná se zejména o myčku, mikrovlnnou troubu, topení, Tv, okna atp.
  • při odchodu řádně uzavřít okna, dveře, uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít okna a dveře
  • v době od 22:00 hod do 7:00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
  • pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu,
  • složit vratnou kauci ve výši 3000 Kč, v hotovosti, na případné škody, které mohou být způsobeny hostem po dobu pobytu a to před nástupem pobytu
  • host je povinen dodržovat zásady hygieny při použití vířivky a sauny, kde do těchto prostor musí host vstupovat čistý a střízlivý. V těchto prostorech platí zákaz vstupu s alkoholickými nápoji a skleněným nádobím.
 3. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (např. stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení),
  • provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě,
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování,
  • z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče,
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě, host se zavazuje dodržet přihlášených počet osob v apartmánu po dobu pobytu,
  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování,
  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání.
 4. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
  • kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování, kouření je dovoleno pouze ve venkovních prostorech a na označených místech

V. Povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel je povinen:
  • na základě potvrzené objednávky odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání v době od 14:00 hod. Případné dřívější ubytování před 15:00 hod je nutné dohodnout předem v okamžiku rezervace a vyčkat na odsouhlasení provozovatelem,
  • zajistit hostu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním,
  • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů,
  • dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování.

VI. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovacím stání před domem. Tato parkovací plocha je otevřená, nehlídaná a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel také neručí za odložené či zapomenuté věci hostů v prostorách určených k ubytování a provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování. Provozovatel také nenese odpovědnost za uschované věci.

VII. Průběžný úklid

V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky, osušky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy.

VIII. Domácí zvířata

Návštěva pronajatých prostor s domácími zvířaty je přísně zakázána. Při porušení tohoto ujednání bude účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den. Mimo smluvní pokuty se může ubytovatel domáhat také náhrady škody vzniklé porušením tohoto ujednání.

IX. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

X. Zrušení objednávky, odstoupení od Smlouvy o ubytování

 1. Host má právo zrušit objednávku ubytování. Zrušení objednávky se řídí stornovacími podmínkami viz. bod XI. tohoto ubytovacího řádu.
 2. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, neboť ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.
 3. Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.
 4. Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být doručeno druhé straně. Doručení odstoupení je možné osobně, poštou nebo emailem.
 5. Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy již vzniklé.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k okamžitému opuštění prostor určených k ubytování.
 7. V případě předčasného ukončení pobytu hosta, tj. v případě odstoupení od smlouvy v době trvání smlouvy z jakýchkoli příčin nevzniká provozovateli povinnost vrátit hostu jakoukoli poměrnou část ceny za ubytování.

XI. Stornovací podmínky:

 1. Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb bude hostu účtován stornovací poplatek ve výši:
  50% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb do 14. dne včetně od nástupu na pobyt.
 2. V případě zrušení objednaných služeb je provedeno vyúčtování a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků ve lhůtě do 30 dnů.

XII. Doklad totožnosti:

Karta hosta obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je provozovatel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 326/1999 Sb. pro zahraniční klienty.V Prostřední Bečva, dne 1. ledna 2021

Online
Rezervace